ارتباط با معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه

جهت ارتباط و ارسال هرگونه نظرات و پیشنهادات همکاران محترم 

ایمیل معاون آموزش ابتدایی

movenebtedae1@yahoo.com

ایمیل کارشناس مسئول آموزش ابتدایی

behroozkhezerlu@yahoo.com

ایمیل کارشناس تکنولوژی آموزشی

farhidemail@yahoo.com

ایمیل کارشناسان آموزش ابتدایی

ghasemi.sajjad16@gmail.com

fmehdizadeh1357@gmail.com

 

/ 0 نظر / 10 بازدید