برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه ۳

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

بازدید هدفمند،

نظارت و راهنمایی

1

بازدید هدفمند از چگونگی فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس ونظارت مستمر اجرای طرح توصیفی ارائه بازخورد مناسب

کلیه مدارس ابتدایی

بازدید

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

2

ارزیابی برنامه عملیاتی سالیانه مدیران و ارسال برنامه های برتر به استان و تقدیر از مدیران فعال در این زمینه

مدیران مدارس شهر و مدیر مستقل روستا

برنامه

یک مورد

ناحیه یک

15/8/91-15/10/92

/ 0 نظر / 13 بازدید