نمونه سوالات مطالعات اجتماعی

 

نام ونام خانوادگی:

شماره دانش آموز:                                              

آموزشگاه:

اداره آموزش و پرورش

استان آذربایجان غربی ناحیه ی 1

نام درس: مطالعات اجتماعی                                                                               مدت امتحان:

تاریخ امتحان:         /        /  1391                                                              

پایه: ششم                   

 

با نام ویاد خداوند متعال که آرامش دهنده ی قلب هاست شروع کن .

 

ردیف

 

 

v       درستی یا نادرستی هرجمله را با زدن علامت × درون             مشخص کنید.                                                      درست     نادرست           

 


الف-  انسان موجودی است اجتماعی ونمی تواند تنها زندگی کند.                                             الف

ب- از سال یکم تا صدم هجری را قرن صدم هجری می گویند.                                                 ب

ج- تصمیم گیری به معنی انتخاب است. (شرط خوب تصمیم گرفتن پیش بینی نتایج انتخاب است)    ج     

د- متوسط بارندگی سالیانه در ایران ، بیش تر از میانگین جهانی است.                                     د

 

بارم

 


1

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

v       گزینه صحیح را با زدن علامت × درون            مشخص کنید .

1- میدان  امام یا نقش جهان به فرمان چه کسی ساخته شد؟

الف) ناصرالدین شاه           ب)شاه سلطان حسین               ج) شاه عباس              د)عضدالدوله

 

2- علی آقا کشاورز است: او می خواهد امسال در زمین کشاورزی خود هندوانه بکارد ، اوبه کدام عامل طبیعی باید توجه کند؟

الف) مواد یا نهاده ها        ب)نوع خاک                           ج) ابزار ووسایل             د)تعداد کارگران

3- بیش تر منابع نفتی ایران در کدام استان ها ذخیره شده است؟

     الف) کرمانشاه- خوزستان                    ب)بوشهر- تهران     

     ج) بوشهر- خوزستان                         د)بندر عباس -قم

4- کدام یک از ویژگی های دوست خوب نیست؟

الف) خیر خواه           ب) با ادب                                 ج) سخن چین                    د)صادق

 

 

v     جاهای خالی را با کلمات وعبارات مناسب کامل کنید

 1. یکی از نشانه های معماری اسلامی.......................... است.
 2. استفاده از فکر وتجربه ی دیگران به معنی  ..................... است.(یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی،..................... است.)
 3. در زمان مصرف برق به ساعت هفت تا یازده شب ساعت .......................... می گویند.
 4. ...............  گیاهی یک ساله است و کشت آن در همه ی استان ها رایج است .

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

 

 

 

 

4

 

 

در زیر برخی از علت ها ومعلول ها در دو جدول متفاوت داده شده است، آن ها را با دقت بخوان وبه درستی با (        ) به یکدیگر وصل کنید .

 

 

 

علت ها

معلول ها

 • برقراری امنیت  در راه ها وشهر ها توسط صفویان
 • حمایت از هنرمندان
 • حمایت فرما نروایان از دانشمندان
 • رونق تجارت
 • شکوفایی علوم وفنون در دوره ی اسلامی
 • رونق هنر ومعماری در دوره ی صفویه
 • افزایش ثروت ودر آمد
 • سفرآسوده وراحت کاروان ها
 

 

 

1

 

 

5

امیر مومنان حضرت علی (ع) چه ملاک ومعیارهایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته اند؟ (سه مورد)

5/1

 

6

برچسب انرژی که روی وسایل برقی زده می شود به چه معناست؟ توضیح دهید.

5/1

 

7

در تصمیمات مهم خود باید با چه کسانی مشورت کنیم؟

به نظر شما چگونه می توانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم؟

محصولات کشاورزی چگونه به دست ما  می رسند؟

 

 

1

 

8

نقشه ی گردشگری به چه نوع نقشه ای گفته می شود؟

1

 

9

جدول زیر راکامل کنید.

انرژی

خوبی ها(مزایا)

بدی ها (معایب)

نفت گاز

 

 

باد آب جاری

 

 

 

1

 

10

با توجه به آنچه از آب وهوای ایران ورودهای آن می دانید توضیح دهید چرا در کشور ما تولید برق آبی بسیار کم تر از برق حرارتی است؟

به نظر شما چرا تمام شدن نفت وگاز باعث نگرانی می شود؟

1

 

11

مراحل تصمیم گیری را به ترتیب بیان کنید.

یک مثال برای تصمیم گیری مثبت و یک مثال برای تصمیم گیری منفی بزنید.

تصمیم گیری مثبت :  ..............................................................................................

تصمیم گیری منفی :  .............................................................................................

5/1

 

12

نظامیه های مشهور را نام ببرید.

1

 

13

در روابط با دوستانمان ، گاهی افراد از ما در خواست های  نا به جایی دارند، در این موارد چه باید بکنیم ؟

1

 

14

خط زمان نشان دهندهی چیست؟

مبدا تاریخ مسلمانان چیست؟

1

 

15

یک مزیت کشت گلخانه ای نسبت به سایر کشت ها در چیست؟

به چه نوع کشتی، کشت گلخانه ای گفته می شود؟

1

 

16

جهان گردان در گذشته به چه دلایلی سفر می کردند؟( دو مورد)

5/1

 

/ 0 نظر / 15 بازدید