لیست نشریات رشد مدارس

  نام مجله  مخاطب  دوره انتشار  تعداد در انتشار قیمت 1 رشد کودک دانش آموزان پایه اول ابتدایی و آمادگی  ماهنامه  8 3500 2 رشد نوآموز دانش آموزان پایه دوم وسوم ابتدایی ماهنامه  8 3500 3 رشد دانش آموز دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم  ماهنامه  8 3500 4 رشد نوجوان  دانش آموزان دوره راهنمایی ماهنامه  8 4000 5 رشد جوان  دانش آموزان دوره متوسطه ماهنامه  8 4500 6 رشد معلم  کارشناسان ، معلمان و دانشجومعلمان  ماهنامه  8 4500 7 رشد تکنولوژی آموزشی  کارشناسان ، معلمان و دانشجومعلمان ماهنامه  8 4500 8 رشدآموزش ابتدایی کارشناسان ، معلمان و مربیان مدارس  ماهنامه  8 4500 9 رشدمدیریت مدرسه  مدیران ، معاونان ، مشاوران و مربیان مدارس  ماهنامه  8 4500 10 رشدمدرسه فردا مدیران و کارشناسان رایانه سه دوره تحصیلی ماهنامه  8 4500 11 رشدآموزش راهنمایی تحصیلی  کارشناسان ، معلمان و مربیان دوره راهنمایی ماهنامه  8 4500 12 رشدآموزش ریاضی دبیران ریاضی فصلنامه  4 6500 13 رشدآموزش فیزیک دبیران فیزیک فصلنامه  4 6500 14 رشدآموزش شیمی دبیران شیمی فصلنامه  4 6500 15 رشدآموزش زیست شناسی دبیران زیست شناسی  فصلنامه  4 6500 16 رشدآموزش زمین شناسی دبیران زمین شناسی  فصلنامه  4 6500 17 رشدآموزش قرآن  دبیران قرآن  فصلنامه  4 7500 18 رشدآموزش معارف اسلامی دبیران معارف اسلامی  فصلنامه  4 6500 19 رشدآموزش زبان و ادب فارسی دبیرانادبیات فارسی  فصلنامه  4 7500 20 رشدآموزش جغرافیا دبیران جغرافیا  فصلنامه  4 6500 21 رشدآموزش زبان دبیران زبان  فصلنامه  4 6500 22 رشدآموزش تاریخ دبیران تاریخ  فصلنامه  4 6500 23 رشدآموزش تربیت بدنی دبیران ورزش  فصلنامه  4 6500 24 رشدآموزش هنر دبیران هنر فصلنامه  4 7500 25 رشدآموزش علوم اجتماعی  دبیران علوم اجتماعی فصلنامه  4 6500 26 رشد برهان راهنمایی  دانش آموزان دوره راهنمایی فصلنامه  4 6500 27 رشدبرهان متوسطه  دانش آموزان دوره متوسطه  فصلنامه  4 6500 28 رشدآموزش فنی و حرفه ای  دبیران متو.سطه (فنی و حرفه ای و کاردانش ) فصلنامه  4 6500 29 رشدمشاور مدرسه  مشاوران مدرسه  فصلنامه  4 6500 30 رشدآموزش پیش دبستانی مربیان مراکز پیش دبستانی،دانشجویان و کارشناسان آموزشی  فصلنامه  4 6500

/ 0 نظر / 18 بازدید