برنامه عملیاتی دبیرخانه روشهای تدریس و طراحی آموزشی

ردیف

برنامه

ردیف

نوع طرح/برنامه/فعالیت

حوزه اجرا

واحد سنجش و ارزیابی

زمان اجرا

مجری یا مجریان

1

طراحی آموزشی

1

انجام فعالیت‌های آموزشی با بروز رسانی هفته‌ای وبلاگ گروه
  (شامل اطلاع رسانی و بخشنامه‌ها، نمونه سوالات مختلف، معرفی و دانلود نرم افزار
  های مربوط، معرفی وبلاگ های مدارس ابتدایی، معرفی کتب و نشریات علمی و ...)

جهانی

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

2

شرکت در همایش های علمی منطقه ای و استانی

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

3

برگزاری همایش با معلمان و سرگروهها

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

4

بررسی محتویات آموزشی دبیرخانه و اطلاع رسانی به همکاران

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

5

بازدید از واحدهای آموزشی و نظارت بر استفاده بهینه از امکانات
  آموزشی و آزمایشگاه و نظر خواهی از دانش آموزان

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

6

طراحی سؤال و برگزاری مسابقات (دبیرخانه)

استان و منطقه

معاونت آموزش ابتدایی

آذر 91

 بهمن 91 اردیبهشت 92

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

7

ارزیابی سوالات امتحانی پنجم وششم وپوشه کار سایر پایه ها

منطقه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

8

تهیه و تولید و گردآوری CD های آموزشی،
  نشریات و بررسی در دبیرخانه منطقه

استان

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

9

ارسال CD
  های معرفی شده در سایت گروه و دبیرخانه به همکاران متقاضی

استان

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

/ 0 نظر / 9 بازدید