برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه۲

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

ارتقاء و کیفیت بخشی مهارتهای حرفه ای و توانمند سازی نیروی انسانی

1

برگزاری همایشهای علمی تخصصی با حضور اساتید ومولفان جهت آشنایی بیشتر معلمان با کتب جدید التالیف دوره ابتدایی

کلیه آموزگاران/گروههای آموزشی

سمینار

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

2

نقد و بررسی کتب و ارائه راهکارهای مناسب

کلیه آموزگاران/گروههای آموزشی

گروهی/فردی

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

3

تحلیل محتوای کتب درسی

کلیه آموزگاران/گروههای آموزشی

گروهی/فردی

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

4

تهیه و ارسال بروشور های آموزشی

در خصوص شیوه های نوین تدریس فعال و مشارکتی

کلیه مدارس ابتدایی

بروشور

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

5

شناسایی و معرفی و تقدیر از معلمان فعال ،خلاق و کار آمد

کلیه آموزگاران

-----

----

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

6

فراخوان تجربیات موفق و خلاقانه آموزگاران در زمینه تدریس ریاضیات

کلیه آموزگاران /مدیران

فراخوان

یک مورد

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

7

اجرای طرحهای ابتکاری مرتبط با تقویت کارآیی معلمان کلاسهای چند پایه

کلیه مدارس چند پایه

برنامه

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

8

فعال سازی شورای معلمان

کلیه مدارس ابتدایی

برنامه

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

9

طراحی مقاله و محتوای علمی

در خصوص معیارهای تدوین برنامه هفتگی مدارس چند پایه

مدارس چند پایه

برنامه

به تناسب

ناحیه یک

سه ماهه اول سال تحصیلی

/ 0 نظر / 136 بازدید