برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی دوره ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه 4

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

تحول در فرایند ارزشیابی و همگرایی با محتوا وشیوه های نوین تدریس

1

برگزاری کارگاهها و همایشهای علمی با عنوان ارزشیابی توصیفی و مستمربا حضور اساتید و مدرسان

مدیران /آموزگاران

همایش

به تناسب

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

2

تهیه و ارسال بروشورهای آموزشی در خصوص نهادینه کردن ارزشیابی توصیفی و مستمر

مدیران /آموزگاران

بروشور

به تناسب

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

3

آسیب شناسی و تهیه گزارش مستند از میزان موفقیت حاصل از ارزشیابی توصیفی و ارائه راهکارهای مناسب

مدیران /آموزگاران

گزارش

یک مورد

ناحیه یک

تا20/2/92

4

برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی دوره ابتدایی

کلیه مدارس ابتدایی

مسابقه علمی و عملی

مراحل چهارگانه

ناحیه یک

20/10/91-20/2/92

 

/ 1 نظر / 9 بازدید