اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و با توجه به رویکردها و نگرش های نوین در تعلیم و تربیت ، اصول زیر تحت عنوان" اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی" تعیین می شود:

1- جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی – یادگیری
ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی – یادگیری و نه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود .
2- استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی – یادگیری و اصلاح برنامه ها و روشها و هدف غایی ارزشیابی ، اصلاح و بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری است و نتایج ارزشیابی ها باید در اصلاح برنامه ها و روشها مورد استفاده قرار گیرد .
3- هماهنگی میان هدف ها ، محتوا ، روش های یاددهی – یادگیری و فرآیند ارزشیابی
در ارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدف ها ، محتوا و روش های یاددهی - یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار گیرد .
4- توجه به آمادگی دانش آموزان
در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی های جسمی ، عقلی ، عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود .
5- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان
در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود .
6- توجه همه جانبه به دانش ها ، نگرش ها و مهارتها
در ارزشیابی ، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانش ها ، نگرش ها و مهارت های دانش آموزان توجه شود .
7- توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود ( خود ارزشیابی )
در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیریها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند .
8- ارزشیابی از فعالیتهای گروهی
در نظام ارزشیابی ، علاوه بر ارزشیابی فردی ، باید از فعالیتهای گروهی نیز ارزشیابی به عمل آید .
9- توجه به فرآیندهای فکری منتهی به تولید پاسخ
در ارزشیابی باید علاوه بر پاسخ نهایی ، به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است توجه کرد .
10- تأکید ببر نوآوری و خلاقیت
در ارزشیابی باید با تأکید بر ورش حل مسأله ، زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد .
11- تنوع روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی
با توجه به اهداف ، ماهیت و نوع موارد ارزشیابی ، از انواع مختلف روش ها و ابزارهای ارزشیابی ( مانند پرسشهای شفاهی ، آزمون های عملی ، انواع پرسشهای عینی و انشایی ، روش های مشاهده رفتار ، پوشه های مجموعه کار ، ارایه مقالات و طرح ها، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی ، ارزشیابی عملکردی ، ارزشیابی مستمر ، انواع دست ساخته ها ، روش خودسنجی و .. ) استفاده می َود .
12- استفاده از انواع ارزشیابی
در فرآیند یاددهی – یادگیری لازم است با توجه به هدف ها ، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابی ها ( از قبیل تشخیصی ، تکوینی ، مجموعی ، هنجار مرجع، درونی ، بیرونی ، ملی و ... ) استفاده شود .
13- استقلال مدرسه و معلم در فرآیند ارزشیابی
در فرآیند ارزشیابی باید استقلال مدرسه و معلم در چارچوب سیاستهای کلی آموزش و پرورش حفظ شود .
14- اصل رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی
به موجب این اصل ، ارزشیابی باید به گونه ای ساماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق ، تعاملات انسانی ، اعتماد به نفس و سلامت روانی دانش آموز یا معلم نگردد .
15- اصل توجه به تفاوت های فردی
در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود .
16- ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی
در به کارگیری اصول فوق الذکر باید میان سازمان ها ، مراکز ، ادارات ، واحدها و سایر بخش های مسئول ارزشیابی در مورد روشها ، ابزارها ، معیارها و برنامه های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، تعهد و هماهنگی کامل وجود داشته باشد .

موضوع : اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هفتصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 21/7/83 به تصویب رسید .

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
موسوی

متشکرم