معرفی طرح پروژه های علمی

معرفی طرح پروژه های علمی

الف) تعریف پروژه ی علمی : پروژه ی علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان در باره ی یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا می کنند.

ب) موضوع پروژه و پایه های تحصیلی : موضوع پروژه می تواند از محتوای کتاب ها ی درسی منشأ گرفته و یا آزاد باشد.

دانش آموزان در همه ی پایه های تحصیلی به صورت انفرادی یا گروهان 3 نفره می توانند در پروژه شرکت کنند.

انواع پروژه های علمی

1-     جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی 

مثال : جمع آوری و طبقه بندی مجموعه ای از برگ ها

عناصر : تابلوی نمایش + دفتر کارنما+مواد نمایش

2-    نمایش علمی

الف) دستگاه (مدل) : پروژه ی مدل سازی شامل ساخت اشیا برای توضیح چرایی یا چگونگی آنهاست .

مثال : ساخت مدلی از دانه و معرفی اجزای آن

 عناصر : تابلوی نمایش + دفتر کارنما+مواد نمایش

ب) نمایش : یک پروژه ی نمایش شامل استفاده از اشیا برای نمایش چرایی یا چگونگی عملکرد یک دستگاه  و تبین اصول علمی حاکم بر آنهاست.

مثال : نمایش حرکت مواد درون ساقه ی کرفس با استفاده از محلول های رنگی

عناصر : تابلوی نمایش + دفتر کارنما+مواد نمایش

ج) تحقیق : یک پروژه ی تحقیق شامل برسی جرئیات بیشتر در باره ی موضوع پروژه و توضیح و تفسیر آن می شود.

مثال : تحقیق درمورد گیاهان دارویی ایران و محل رویش آن ها

عناصر : تابلوی نمایش + دفتر کارنما

3- آزمایش

یک پروژه ی آزمایش، طرح و آزمون سؤالی است که شما هنوز جواب آن را نمی دانید لذا به کارگیری روش علمی و انجام آزمایش برای کشف جواب آن سؤال از ضروریات این نوع پروژه است.

مثال : آیا شور بودن آب بر رشد گیاه اثر دارد ؟

عناصر : تابلوی نمایش + دفتر کارنما+مواد نمایش+گزارش کتبی

4- طراحی و ساخت شامل پروژه هایی هستند که در آنها دانش آموزان برای پاسخ به یک نیاز مشخص به ابداع یک وسیله یا فن یا برنامه ی کامپیوتری دست می زند و پس از طراحی آن را می سازد و تست می کند.

مثال : اختراع وسیله ای که با اعلام هشدار به موقع ما را از خشک شدن خاک گلدان مطلع کند.

عناصر : تابلوی نمایش + دفتر کارنما+مواد نمایش+گزارش کتبی

ارائه ی پروژه ی علمی : دانش آموزان محصول فعالیت های علمی خود را در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به معرض نمایش و داوری می گذارند و طی مراحل بعد ، پروژه های برگذیده آموزشگاه به نمایشگاه علمی منطقه ، پروژه های برتر منطقه به نمایشگاه علمی استان و در نهایت پروژه های برتر استان به نمایشگاه علمی کشوری راه خواهد یافت.

مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد:

1-     تابلوی نمایش : تابلوی نمایش باید حالت سه دیواره ای داشته و از یک جنس محکم به ابعاد 90*120 سانتی متر تهیه شده باشد.نوشته ها ، نمودار ها و تصاویر باید محکم روی تابلوی نمایش چسبانده شود.

2-    مواد نمایش : شامل نمونه ها ، دستگاه ها ، مدل ها و سایر اقلام مجاز مربوط به پروژه می باشد .

3- گزارش کتبی :

* پروژه های آزمایش شامل : صفحه ی عنوان ، فهرست ، طرح مسئله ، تحقیق ، فرضیه ، شرح آزمایش ، داده ها ، جمع بندی و نتیجه گیری سپاس گزاری و ذکر منابع می شود.

*پروژه ی طراحی و ساخت شامل : عنوان ، تعریف نیاز ، تحقیق زمینه ای ، مشخصات طرح ، طراحی ، ساخت و آزمایش و ثبت داده ها و تحلیل نتایج نمونه ی اولیه ، طراحی مجدد و ثبت و تحلیل داده ها ( در صورت نیاز ) ، نتیجه گیری ، کتاب شناسی و سپاس گزاری می شود.

4-  تهیه ی دفتر چه کارنما در همه ی پروژه های علمی 

 

کارشناسی تکنولوژی  و گروه های آموزشی دوره ابتدایی

آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه

 

/ 0 نظر / 16 بازدید