کارگاه های توجیهی جشنواره جابر بن حیان

کارگاه های توجیهی جشنواره جابر بن حیانناحیه یک ارومیه با حضور کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزش دوره ابتدایی (آقای رضایی) در بیشتر مدارس ابتدایی مجری طرح برگزار گردید.

 1. دبستان دخترانه نیلوفر1
 2. دبستان دخترانه نیلوفر2
 3. دبستان دخترانه فجر1
 4. دبستان پسرانه فجر2
 5. دبستان انعام 1
 6. دبستان انعام 2
 7. دبستان میرحسنی1
 8. دبستان میرحسنی2
 9. دبسان چهارده معصوم
 10. دبسان امام علی (ع) 1
 11. دبستان امام علی (ع) 2
 12. دبستان غیردولتی استاد شهریار
 13. دبستان خدیجه
 14. دبستان آمنه
 15. دبستان صدیقه کبری
 16. دبستان حجاب 1
 17. دبستان حجاب 2
 18. ............
/ 0 نظر / 8 بازدید