شیوه های نوین وبرتر برای آموزش خواندن

شیوه های نوین وبرتر برای آموزش خواندن

خواندن به عنوان مجموعه ای ازفرایندهای فیزیکی ،عصبی وشناختی است که روش اولیه یادگیری محسوب می شود .خواندن مهارتی بنیادی درکسب موفقیت تحصیلی است وبدون آن احتمال بالقوه ی پیشرفت کودک دربرنامه های تحصیلی کاهش  می یابد .

صاحبنظران نقطه ی شروع خواندن را ارتباط با اعضای خانواده می دانند .وبرای رشد آن باید فعالیت هایی قبل از خواندن ،موقع خواندن وبعد از خواندن مطالب درس انجام شود تایادگیری صورت گیرد.

برای پیشرفت خواندن بایدبه اهداف،شیوه ی تدریس،تاکید برسطوح یادگیری ،تفاوت های فردی وشرایط محیطی ، شناخت وبیان ریشه ها وآموزش فرهنگ لغات وتشویق توجه نمود. 

اما باید اذعان کردکه شیوه های قدیمی پاسخگوی نیاز دانش آموزان نیست ومی طلبدکه ازشیوه های جدید آموزشی جهت یاد گیری بهتر استفاده نمود .

/ 0 نظر / 13 بازدید