شرح وظایف کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه

شرح وظایف کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی

 

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت مسوول مربوط انجام می دهد:

-  همکاری با معاون مربوط وسایر کارشناسان

- اهتمام لازم جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه شغل مورد تصدی

- برنامه ریزی جهت گسترش کاربرد تکنولوژی در واحدهای آموزشی

- تلاش برای توسعه و تجهیز و راه اندازی سیستم های صوتی وتصویری وآزمایشگاهی و کارگاهی

- تهیه طرح های لازم جهت استفاده معلما ن از وسایل کمک اموزشی

- همکاری با آموزش نیروی انسانی جهت تشکیل دوره های آموزشی مورد نیاز

- بررسی مستمر وسایل و مواد کمک اموزشی موجود در واحدهای آموزشی

-هدایت و سازماندهی فعالیت های آزمایشگا ه و کارگاهها و برگزاری مسابقا ت  کارگاهی و آزمایشگاهی

- اقدام لازم جهت توزیع تجهیزات آموزشی

- تلاش لازم به منظور تهیه و تولید نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز با همکاری کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحدهای آموزشی

-اقدام لازم جهت تشکیل گروههای آموزشی

-نظارت بر فعالیت های گروههای آموزشی و ایجاد هماهنگی های لازم

- تهیه طرح های لازم جهت بالا بردن کارایی گروههای آموزشی

- تهیه برنامه و دستور کار جلسات

-جمع آوری صورت جلسات و نظرات گروههای آموزشی و جمع بندی و انعکاس آن به واحدهای آموزشی استان

-ارزشیابی از فعالیت گروههای آموزشی

-شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط

-بررسی ،مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی جهت ارایه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی

-تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العمل هایی لازم در زمینه  شغل مورد تصدی وابلاغ به واحدهای ذی ربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها

-تهیه پیش نویس مکاتبات وگزارش های لازم

-پاسخ گویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیر حضوری مراجعان در چار چوب وظایف مربوط

-انجام سایر امور ارجاعی در چار چوب پست  مورد تصدی در صورت لزوم

 

 سید فرهید رضایی

/ 0 نظر / 49 بازدید